Standard salgs- og betalingsbetingelser

Dette dokument redegør for de standard salgs- og betalingsbetingelser som Norstat Danmark arbejder under.


Betaling

Alle fakturaer fra NORSTAT er netto pr. 14 dage, med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling tillægges månedligt en ekstra fakturering af referencerente + 8% (per år). Standard fakturering er 50 % af det aftalte fakturabeløb ved aftaleindgåelse, og 50 % ved afsluttet projekt eller overlevering af data. Eventuel månedlig fakturering, såfremt projektet strækker sig over mere end to måneder, kan aftales særskilt.

Omfang og gyldighed af tilbud

Alle skriftlige og mundtlige tilbud fra NORSTAT har en gyldighed på én måned fra dato på tilbud, med mindre andet er særskilt aftalt. Alt arbejde udover det som er specificeret i tilbuddet faktureres på timebasis efter gældende satser i NORSTAT, dog ikke uden forudgående aftale med kunden. NORSTAT forbeholder sig retten til at genforhandle aftalens pris, hvis projektets omfang øges, eller hvis tilbuddet er givet på baggrund af mangelfuld eller ufuldstændig information fra kunden.

Afbestilling og udsættelse

Ved afbestilling af et aftalt projekt, faktureres 10 % af aftalt pris og faktiske påløbne omkostninger. Ved udsættelse af et projekt eller dele heraf, faktureres de ekstraomkostninger som dette påfører NORSTAT efter faktiske påløbne omkostninger. Dette gælder også ekstraomkostninger som påløber NORSTAT pga. dårlige samples som modtages fra kunden.

Tavshedspligt

Mellem parterne eksisterer der en gensidig tavshedspligt om projekter, forretningshemmeligheder, koncepter, produkter, og anden information som ikke er offentlig kendt, men som parterne gør tilgængelig for hinanden i forbindelse med projekter.

Rettigheder

NORSTAT har alle rettigheder til alle forslag og tilbud om et projekt som udarbejdes af NORSTAT uden aftalt betaling for dette arbejde. Sådanne forslag og tilbud er ophavsretteligt beskyttet, og skal beskyttes mod tilgængelighed fra konkurrerende virksomheder til NORSTAT.

Alle data, spørgeskemaer, analyseresultater og rapporter fra et projekt er opdragsgivers ejendom. Dette gælder dog ikke ved syndikerede undersøgelser eller standardiserede produkter og projekter, hvor NORSTAT er ophavsretteligt beskyttet.

Analysemetoder, teknikker og IT-systemer som er blevet benyttet i et projekt er ikke opdragsgivers ejendom. Opdragsgiver har dermed ikke eksklusiv ret til disse. Dette gælder også design og udformning af online rapportering, kundeportaler, skemaer og rapporter.

Respondentinformation

Kunden må ikke bede om, opsamle, identificere, bruge eller dele nogen som helst personligt identificerbare informationer relateret til respondenter. Personligt identificerbare informationer inkluderer navne, adresser, geografiske lokationer, telefonnumre, kundenumre, medicinsk information, licensnumre, numre fra køretøjer, device-identifikatorer, ISP-identifikatorer, maskin-identifikatorer, serienumre, url´er, IP adresser, personligt fotografisk materiale eller identificerbare billeder samt alle andre typer af unikke identificerbare numre, karakteristikker eller koder.

Kunden garanterer at ingen personlige data vil blive opsamlet gennem spørgeskemaer udarbejdet af kunden. Ingen cookies placeres af kunden eller implementeres på andens vis af kunden i forbindelse med services og produkter leveret af NORSTAT. Cookies placeret af kunden på respondenternes devices må kun anvendes for at optimere brugeroplevelsen relateret til det konkrete survey og ikke til andre formål. Kunden er ansvarlig for at informere respondenterne, i overensstemmelse med gældende lovgivning, om placering af cookies, den information der opsamles med cookies samt formålet med behandling af denne information af kunden.

Publicering

Ved publicering af resultater fra projekter gennemført af NORSTAT, skal altid både navn på kunden og NORSTAT opgives.

Dersom der publiceres fejlagtige tal eller vildledende uddrag fra undersøgelser eller resultater, forbeholder NORSTAT sig ret til at publicere resultater fra samme undersøgelse for at give en mere korrekt og neutral fremstilling.

Reklamation

NORSTAT er ikke forpligtet af eventuelle fejl i tilbud, som for parterne er eller måtte regnes for at være åbenbare. Sådanne fejl skal der gensidigt informeres om uden ubegrundet ophold.

Ved eventuelle fejl i resultater eller rapporter som skyldes fejl i data, udvalgslister eller lignende leveret fra kunden, vil NORSTAT foretage korrektion med efterfølgende regning til kunden.

Ved eventuelle fejl i resultater eller rapporter som skyldes fejl hos NORSTAT, er NORSTATs ansvar begrænset til at foretage korrektioner for egen regning. I øvrigt gælder Købelovens almindelige bestemmelser om reklamation og korrektion af fejl.

NORSTAT er under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomiske tab kunden lider som følge af brugen af resultater eller data leveret af NORSTAT.

Tvister

Både NORSTAT og kunden forpligter sig til, at følge de retningslinjer der er publiceret af ESOMAR. Kunden er indforstået med at NORSTAT generelt må arbejde efter de retningslinjer for virksomheden som gives af offentlige myndigheder.

Uenighed om virkning, indhold eller gennemførelse af denne aftale skal forsøges løst gennem forhandlinger mellem parterne. Fører disse forhandlinger ikke til en løsning kan hver af parterne kræve sagen afgjort ved voldgift ved et Københavnsk værneting.